Kancelaria prowadzona jest przez Bożenę Bender, notariusza w Przeworsku. W skład zespołu kancelarii wchodzą również zastępca notarialny oraz wykwalifikowany personel biurowy.

Notariusz

Notariusz Bożena Bender związana jest z Notariatem od 1987 roku, kiedy to po ukończeniu wyższych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podjęła aplikację notarialną. Następnie odbyła asesurę notarialną i od 1992 roku pracuje jako notariusz w Przeworsku (w latach 1992-2010 prowadząc kancelarię w formie spółki cywilnej, zaś od 2010 roku w formie indywidualnej kancelarii notarialnej).

ZASTĘPCA NOTARIALNY

Zastępca notarialny Patryk Bender ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 2011. W latach 2012-2014 odbył etatową aplikację notarialną, zwieńczoną zdanym w 2014 roku egzaminem notarialnym. Doktorant w Katedrze Prawa Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego.

Lokalizacja

Kancelaria ma siedzibę w Przeworsku, przy ul. Pawła Stepkiewicza 2 (budynek dawnej "Panoramy", wejście do kancelarii na piętrze po prawej stronie), w bezpośredniej bliskości międzynarodowej drogi E4, dworca autobusowego, postoju taxi oraz Sądu Rejonowego w Przeworsku. Przy okolicznych uliczkach parkować można bezpłatnie.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:


Sporządza akty notarialne:

- umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, o dział spadku, o dożywocie, przedwstępne - których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, lokalowe, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, prawa użytkowania wieczystego,
- umowy deweloperskie,
- umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, podziału lokali, łączenia lokali, zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej,
- umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego,
- umowy spółek,
- oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji z aktu notarialnego,
- oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
- umowy lub oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych i osobistych,
- testamenty, testamenty z zapisem windykacyjnym,
- pełnomocnictwa.

Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia.

Sporządza poświadczenia:

- własnoręczności podpisu,
- zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem lub dokumentacją,
- datę okazania dokumentu (tzw. datę pewną),
- pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Doręcza wymagane i stosowne oświadczenia.

Spisuje protokoły:

- walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych,
- protokoły zgromadzeń wspólników spółek z o.o. oraz wlanych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych zawierające min. zmiany umów spółek, przekształcenie, podział, łączenie spółek, podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego spółek, wniesienie aportu do spółek,
- protokoły dziedziczenia,
- inne protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej.

Sporządza protesty weksli i czeków.

Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Z uwagi na indywidualny charakter każdej z dokonywanych czynności, celem uzyskania informacji o niezbędnych dla dokonania czynności notarialnej dokumentach prosimy o kontakt z kancelarią.


Personel kancelarii lub notariusz udzieli Państwu informacji co do wymaganych dokumentów po ustaleniu kształtu czynności przy kontakcie osobistym, telefonicznym lub mailowym.

Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych pobiera zarówno wynagrodzenie za dokonanie czynności zwane taksą notarialną, wraz z podatkiem od towarów i usług ("VAT"), jak również należności publicznoprawne pobierane na rzecz Skarbu Państwa w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłat sądowych.


Podstawą wyliczenia taksy notarialnej jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku.

W wypadku dokonania w formie aktu notarialnego umów sprzedaży, zamiany, dożywocia, działu spadku oraz zniesienia współwłasności (ze spłatami lub dopłatami), umowy spółki, a także w razie ustanowienia hipoteki i odpłatnej służebności, notariusz jako płatnik pobiera w imieniu Skarbu Państwa podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, o ile nie zachodzą ustawowo określone okoliczności do zwolnienia danej czynności z tego podatku.

W wypadku dokonania w formie aktu notarialnego umów darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, notariusz jako płatnik pobiera w imieniu Skarbu Państwa podatek od spadków i darowizn (SiD), zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, o ile nie zachodzą ustawowo określone okoliczności od zwolnienia danej czynności z tego podatku.

W wypadku dokonania w formie aktu notarialnego czynności w związku z którą następuje sporządzenie wniosku wieczystoksięgowego, notariusz pobiera w imieniu Skarbu Państwa należną opłatę sądową, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

KONTAKT

Your message was sent, thank you!

Błąd ładowania mapy. Sprawadź ustawienia JavaScript